ActAssist BV
Asselsestraat 318
7312DE - Apeldoorn

Waardering pensioenregeling volgens internationale accounting regels

Vaak toegepaste regels:
IFRS: IAS19R
US-GAAP: ASC-715

Berekening liabilities volgens Projected Unit Credit Method
Bepaling Fair Value of Assets
Vaststelling voorlopige expense volgend boekjaar
Rapportage inclusief alle disclosure-items en sensitivity analyse

Defined benefit regelingen

Defined benefit regelingen

Als het bij IAS19R of ASC-715 gaat over de waardering van de pensioenregeling, gaat het met name over defined benefit regelingen. Dit zijn regelingen die gebaseerd zijn op salaris en diensttijd, waarbij er voor de werkgever een risico bestaat dat er na het voldoen van de jaarlijkse premie nog een werkgeverslast of -bate kan zijn.

Denk bij een last bijvoorbeeld aan het betalen van een premie of koopsom die betrekking heeft op al voltooide diensttijd van de werknemer. Maar ook aan toekomstige indexatie waarvoor in de toekomst nog premie of koopsom betaald moet worden.

Een toekomstige bate is bijvoorbeeld aan de orde als er op grond van een winstdelingsregeling een uitkering ten gunste van werkgever kan zijn. Ook bij waardeoverdracht van pensioenen bij of na ontslag van een werknemer kan er sprake zijn van een extra koopsom (last) of een restitutie (bate).

Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat als één element in de pensioenregeling leidt tot een toekomstige last of bate, de volledige regeling als defined benefit regeling gewaardeerd moet worden. Het gaat dus niet om de waardering van dat ene element.

Het vaststellen van de verplichtingen die uit de regeling voortvloeien is de ene kant van de balans. De waardebepaling van het opgebouwde vermogen is de andere kant van de balans en betreft de marktwaarde van de beleggingen. Bij verzekerde regelingen gaat dat in ieder geval om een herwaardering op reële grondslagen van de pensioenreserve bij de verzekeraar.

Pensioen rapportage

Rapportage

De rapportage bij IFRS (IAS19R) of US-GAAP (ASC-715) is meer dan alleen het vaststellen van de balansvoorziening of welke last er in de P&L opgenomen moet worden. In de jaarrekening moet ook veel extra informatie over de regeling en berekening opgenomen worden. De ActAssist-rapportage bevat alle verplichte informatie (disclosure requirements).

Download een voorbeeld-rapportage